top of page

Algemene Voorwaarden Jett Plasma Lift

 

Jett Plasma Lift Nederland.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Nederlands

1.Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:


1.1  Apparaat of Apparaten de door de leverancier aangeboden therapeutische apparaten verhandeld onder geregistreerde handelsnaam Jett Plasma Lift, Jett Thermo Wave & Shock Wave System.


1.2  Deze voorwaarden: de algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Leverancier, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


1.3  Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Jett Plasma Lift Nederland, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 64967816


1.4  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met de leverancier een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.


1.5  Overeenkomst: de mondelinge, elektronische of schriftelijke overeenkomst tussen klant en leverancier.


1.6  Product: de bij leverancier bestelde en door Leverancier geleverde roerende zaken, waaronder apparaten en verbruiksartikelen.
 

1.7  Verbruiksartikelen: verbruiksartikelen die al naar gelang van het gebruik van een apparaat aangevuld of vervangen moeten worden: zoals maar niet beperkt tot Thermo Wave gel, Thermo Wave spray, Thermo Wave Liquid, Jett Vitalserum.

 

 

2. Van toepassing verklaring


2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes van Leverancier en Overeenkomsten tussen Leverancier en de Klant ter zake van verkoop van één of meerdere Producten. Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de Klant niet van toepassing zijn.


2.2  Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch traceerbaar zijn overeengekomen.

3. Bestelling en totstandkoming van Overeenkomst.


3.1  Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.


3.2  Overeenkomsten tussen klant en leverancier komen tot stand en worden afdwingbaar na bevestiging van enigen bestelling of opdracht van de klant door leverancier. Met de bevestiging van leverancier is de klant gehouden tot betaling van de koopprijs, kosten en verschuldigde omzetbelasting en tot acceptatie van levering in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 

3.3  Voor zover is overeengekomen dat bestelde producten in deelzendingen geleverd worden, zal iedere aparte zending beschouwd worden als een aparte bestelling en als leverancier in gebreke zou blijven een bestelling te leveren, dan zal de overeenkomst voor de overige bestellingen niet veranderen, ongedaan maken of anderszins beïnvloeden

4. Levering, installatie en instructie.


4.1  Bestelde Producten worden deugdelijk verpakt geleverd op een door op een door klant schriftelijk of elektronisch opgegeven adres. Leverancier installeert geleverde apparaten. Bij levering van een apparaat zit inbegrepen deugdelijke uitleg en instructies over het gebruik van het apparaat.

4.2  Gebruiksartikelen worden geleverd conform bestelling en in onbeschadigde toestand, tenzij de klant binnen twee werkdagen nadien anders reclameert, onder opgaaf van bemerkingen. In het geval bij bezorging de verpakking geopend of beschadigd is of als reclamatie betrekking heeft op onvolledige levering dient zo snel mogelijk aangetekend te worden op de aflevering. Bij gerechtvaardigde reclamatie zal leverancier gehouden zijn tot reparatie of levering van vervangende gelijkwaardige producten, dan terugstorting van de betaalde koopprijs, kosten en belastingen.


4.3  Alle door leverancier genoemde (lever) termijnen, zowel ten aanzien van de aflevering van de producten als de installatie daarvan, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is leverancier pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim met dien verstande dat klant nimmer aanspraak heeft op enigerlei schadevergoeding voor welke vorm van schade dan ook, indien leverancier in verzuim is als hier bedoeld. 

5. Prijs, betaling en eigendomsovergang.


5.1  Alle prijzen zijn exclusief van toepassing zijnde BTW.


5.2  Prijzen zijn de van tijd tot tijd door leverancier geadviseerde verkoopprijzen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Kosten van levering, installatie en instructie worden apart belast.


5.3  Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn alle juist gefactureerde bedragen betaalbaar bij of voorafgaand aan levering, zonder enige inhouding of verrekening. Betaling dient te geschieden in Euro,s, in contanten of door storting op een door leverancier aan te geven bankrekening.


5.4  De eigendom van gekochte producten gaat over naar de klant niet eerder dan na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen ter zake.


5.5  Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden zal de klant geleverde maar nog niet betaalde producten niet doorverkopen, monteren of anderszins ter beschikking stellen van derden. Niet demonteren, veranderen, bewerken of anderszins aanpassen. Identificeerbaar opslaan en als een goed huisvader beheren.


5.6  Indien en voor zover een andere betalingstermijn is overeengekomen is de klant bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling zonder enige nadere kennisgeving vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van volledige betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd pro rata temporis. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning, inning en andere incassokosten voor de rekening van de klant.

6. Kwaliteit en acceptatie van geleverde producten, adviezen en/of andere diensten; garantie.


6.1  Geleverde producten voldoen aan
–  De algemene productspecificatie zoals door leverancier beschreven.
–  De op het moment van levering van toepassing zijnde minimum wettelijke eisen ter zake van veiligheid en kwaliteit.

 

6.2  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de bestelde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze besteld worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor juiste toepassing, gebruik en onderhoud van het product.
 

6.3 Leverancier geeft gedurende 12 maanden na datum van eerste installatie of levering garantie op door haar zelf gefabriceerde producten en onderdelen, als ook op door leverancier verrichte assemblage. Garantie op door leverancier geleverde maar door derden gefabriceerde producten of onderdelen beperkt zich tot de door die derden gegeven garantie. Gebreken aan producten ontstaan door slijtage of onoordeelkundig gebruik cq gebruik of onderhoud niet in overeenstemming met verstrekte product handleiding, als ook door oorzaak van buitenaf, vallen niet onder de garantie.

7. Overmacht


7.1 Levering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe belemmerd wordt als gevolg van overmacht.

 

7.2  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daar onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, en waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of van derden worden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 

7.3  Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Leverancier zal dan vooruitbetaalde koopprijzen restitueren. Indien en voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, blijft de overeenkomst in stand en is de klant de overeengekomen prijs (incl. BTW en kosten) pro rata parte verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid


8.1 De aansprakelijkheid van leverancier voor niet levering of voor kosten, schade, letsel of overlijden direct veroorzaakt door de door leverancier geleverde producten of gegeven adviezen, is beperkt tot ten hoogste de betreffende koopsom, dan wel voor zover van toepassing het wettelijk minimum.


8.2  Onder geen beding is leverancier aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot omzet of winstderving of schade aan derden.


8.3  Alle aanspraken jegens leverancier ter zake van aansprakelijkheidsrecht niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij leverancier zijn gemeld, vervallen door verjaring.


8.4  De tarieven en de verzekering van leverancier zijn beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze voorwaarden.

 

 

9. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


9.1 leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen Opstelten schorten of de overeenkomsten te ontbinden indien
–  de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomt niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
–  Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


9.2. Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is leverancier gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden, als ook geleverde maar nog niet betaalde producten terug te halen.

 

 

10. Verkoop via webshop van leverancier

10.1 Indien leverancier niet heeft geleverd binnen een termijn van 30 kalenderjaren na acceptatie van een bestelling die is gedaan via de website van leverancier en er is geen nadere leveringstermijn afgesproken, dan is de klant die kan worden aangemerkt als consument gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot het niet geleverde product te ontbinden en zal leverancier een reeds betaalde koopprijs binnen 30 dagen na ontbinding terugstorten.


10.2 Bij de aankoop van producten via de webshop van leverancier heeft de klant, mits hij kan worden aangemerkt als consument in de zin van de wet, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het leverancier retourneren, conform de door leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


10.3 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komende de kosten van verzending voor zijn rekening. Indien en voor zover de klant die gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht de koopprijs reeds betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen.

11. Overige bepalingen


11.1 Het is leverancier toegestaan haar echten onder overeenkomsten zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te cederen of in zekerheid te geven.


11.2 Jett Plasma Lift Nederland is door leverancier geregistreerde product en handelsnaam.


11.3 Van toepassing zijn reeds de versie van deze voorwaarden, alsmede de privacy verklaring zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie heeft aanvaard.


11.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van de overeenkomst of van deze voorwaarden nietig zouden zijn of worden, dan wel in rechte vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Leverancier en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 

11.5 Bij enige discrepantie tussen een vertaling van deze voorwaarden en deze Nederlandstalige versie van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie.


11.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich redelijk inspanning hebben getroost om eventuele geschillen in onderling overleg beslechten. Indien en voor zover partijen daar niet in slagen, is de rechtbank in Almelo bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en deze te beslechten, tenzij de wet anders voorschrijft.


11.7 De volledige rechtsverhouding tussen klant en leverancier is volledig en uitsluitend onderworpen aan het Nederlands Recht. Het Weens Koopverdrag inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.


11.8 Indien u bij Jett Plasma Lift Nederland een demonstratie bij u op locatie aanvraagt en deze niet 24 uur van tevoren annuleert zijn wij genoodzaakt om €100,- in rekening te brengen.

bottom of page